Hippophae rhamnoides   Stem, bark    Main Page   Previous   Info
stem, bark