Main Page    Final Picture   

Deutzia × kalmiiflora               Saxifragaceae

Kalmia Flowered Deutzia               DUT-si-a kal-mee-i-FLO-ra