Main Page    Final Picture   

Deutzia scabra ‘Flore-pleno’               Saxifragaceae

Flore-pleno Fuzzy Deutzia                DUT-si-a SKA-bra