Viburnum awabuki   Plant habit and stem    Main Page   Next   Info plant habit and stem