Pinus sylvestris   Needles    Main Page   Previous   Next   Info
needles ( leaves)