Buddleia alternifoli   Leafy shoot    Main Page    Previous    Next    Info
leafy shoot