Sambucus rasamosa   Stem    Main Page   Previous   Info stem