Sassafras albidum   Foliage    Main Page   Previous   Next   Info
foliage