Rhamnus purshiana   Shoot, leaves, fruit, buds    Main Page    Previous    Next    Info shoot, leaves, fruit, bud