Picea omorika   Needles    Main Page   Previous   Next   Info
Needles