Pinus monticola   Shoot, needles    Main Page   Previous   Next   Info needles