Main Page    Final Picture   

Ilex crenata ‘Lemon Gem’                    Aquifoliaceae

Lemon Gem Japanese Holly                I-leks kre-NAH-ta